fbpx
Regulamin

Regulamin działalności w Klubie Oriflame

Obowiązuje od 2 września 2012 roku

WSTĘP

Zamieszczony poniżej Kodeks Etyczny Oriflame (zwany dalej „Kodeksem”) oraz Regulamin Klubu Oriflame (zwany dalej „Regulaminem”) są integralną częścią Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame i określają zasady współpracy z Oriflame Poland Sp. z o.o. Konsultant Oriflame zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Kodeksu i Regulaminu oraz wszelkich zmian do nich, w tym tych, które zostały opublikowane w „Magazynie Oriflame”, lub o których Konsultant Oriflame został poinformowany w inny sposób. Oriflame zastrzega sobie prawo do wykluczenia z klubu, w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym, każdego Konsultanta Oriflame, który we Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame podał nieprawdziwe informacje, lub w swej działalności narusza postanowienia Kodeksu albo Regulaminu. Konsultanci Oriflame wykluczeni z Klubu Oriflame tracą wszystkie związane z członkostwem prawa i przywileje, w tym także swoją sieć. Celem Kodeksu i Regulaminu jest ochrona Konsultantów Oriflame, i zagwarantowanie wszystkim Konsultantom Oriflame takich samych, wysokich standardów działalności. Zgodnie ze standardami etycznymi Oriflame, od Konsultantów Oriflame oczekuje się, że będą spełniać wszystkie wymagania prawne obowiązujące w kraju, w którym prowadzą swoją działalność, nawet w przypadku, gdy nie zostały one zawarte w Kodeksie lub w Regulaminie.

Oriflame ściśle stosuje się do Regulaminów Działalności Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (SELDIA) oraz Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA). Oriflame wymaga od Konsultantów ścisłego stosowania powyższych Regulaminów, których warunki implementowano do Kodeksu Etycznego i niniejszego Regulaminu Klubu Oriflame.

KODEKS ETYCZNY

1 . Konsultant prowadzący działalność w Klubie Oriflame zobowiązany jest:

1) respektować wszelkie warunki uczestnictwa i zasady obowiązujące w Klubie Oriflame dostosowując swe działania do ich treści, jak też intencji leżących u podstaw ich wprowadzenia;

2) w stosunkach z innymi ludźmi, kierować się zasadami uczciwości i należytego traktowania;

3) prezentować produkty Oriflame oraz warunki i perspektywy współpracy z Oriflame Poland w sposób rzetelny i uczciwy, nie uzyskując z tego tytułu żadnych innych korzyści, niż te, które wynikają z udziału w Klubie Oriflame. Prezentacje takie muszą być zgodne z informacjami zawartymi w oficjalnej Literaturze Oriflame; udzielać wszelkich informacji, w tym poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące produktów i oferty Oriflame;

4) realizować rzetelnie i terminowo zamówienia Klientów, a także uwzględniać zgłoszone przez użytkowników kosmetyków uzasadnione wnioski i roszczenia, przy zachowaniu procedur ustalonych przez Oriflame Poland, nie stosować wprowadzających w błąd, kłamliwych, nieuczciwych praktyk rekrutowania lub sprzedaży;

5) dostosować swe działania do zajmowanej w Klubie pozycji, a także do warunków współpracy określonych w oficjalnej literaturze Oriflame w poczuciu i przy świadomości osobistej odpowiedzialności za ich naruszenie lub brak stosowania;

6) nie wykorzystywać w żaden sposób i w żadnych warunkach sieci sprzedaży produktów Oriflame do bezpośredniej lub pośredniej promocji, reklamy, sprzedaży produktów lub usług innych firm, w szczególności innych firm prowadzących sprzedaż bezpośrednią;

7) realizować sprzedaż wyłącznie oryginalnych produktów Oriflame, w opakowaniach producenta gwarantujących jakość i prawidłowe właściwości użytkowe produktów ;

8) prowadzić sprzedaż produktów wyłącznie w systemie sprzedaży bezpośredniej unikając jakichkolwiek form sprzedaży sprzecznych z zasadami ustalonymi przez Oriflame Poland, w szczególności sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz internetowej;

9) rozwiązywać sprawy sporne i problemy w drodze porozumienia przy współpracy ze sponsorami, Dyrektorami oraz innymi członkami Klubu Oriflame z poszanowaniem interesów i dobra innych osób oraz nienaruszaniem wizerunku i pozycji Oriflame Poland;

10) przestrzegać przepisów obowiązującego w Polsce prawa oraz innych regulacji krajowe lub międzynarodowych, jeżeli znajdują one zastosowanie do Konsultanta;

11) respektować decyzje i działania Oriflame Poland podjęte wobec Konsultanta, wynikające z jego działań lub zaniechań jak też zastosowane z uwagi na konieczność ochrony dobra lub interesów innych osób oraz Oriflame Poland.

 1. I. CZŁONKOSTWO W KLUBIE      ORIFLAME
 2. 1. Współpraca z      Oriflame Poland Sp. z o.o. zwaną dalej „Oriflame Poland” lub „Spółką”      realizowana jest poprzez udział w Klubie Oriflame, który tworzą wszystkie      dobrowolnie zgłoszone i zarejestrowane w nim podmioty – Członkowie Klubu      Oriflame.
 3. 2. Członkami Klubu      Oriflame, Mogą być:

2.1. osoby prawne – utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2.2. osoby fizyczne – w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą w formach określonych przepisami prawa.

 1. 3. Rejestracja      on-line następuje na podstawie Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame      prawidłowo wypełnionego i przesłanego drogą elektroniczną przez podmiot      ubiegający się o członkostwo. Oriflame Poland zastrzega sobie prawo      żądania, przed dokonaniem rejestracji w Klubie, złożenia dodatkowych      dokumentów. Z chwilą złożenia wniosku dany podmiot staje się kandydatem na      Konsultanta Oriflame. Członkowie Klubu Oriflame uzyskują status      Konsultanta dopiero z chwilą złożenia pierwszego punktowanego zamówienia      zakupu produktów Oriflame. Zamówienie winno być złożone w okresie      obowiązywania katalogu, w którym dokonano rejestracji w Klubie Oriflame,      nie później jednak niż w okresie obowiązywania następnego katalogu pod      rygorem ustania członkostwa.

Rejestracja w Klubie Oriflame może być dokonana także w drodze pisemnej poprzez wypełnienie i podpisanie stosownego wniosku oraz przesłanie go na adres Spółki. Szczegółowe warunki i zasady standardowej rejestracji członkostwa reguluje odrębny regulamin ustalony przez Oriflame Poland Sp. z o.o.

Jeżeli z treści niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie co innego, jego postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do rejestracji on-line na podstawie Wniosku złożonego w formie elektronicznej.

 1. 4. Wniosek o      przyjęcie do Klubu Oriflame wymaga obligatoryjnego potwierdzenia przez już      zarejestrowanego, uprawnionego do działania w Klubie Oriflame w dacie      składania Wniosku, Konsultanta Oriflame, zwanego dalej „sponsorem”.      Sponsorem staje się osoba rekomendująca przyjęcie do Klubu Oriflame nowego      podmiotu. Potwierdzenie Wniosku przez sponsora, co do zasady ma ten      skutek, że nowy Konsultant zostanie umieszczony w jego grupie      sponsorskiej, przy czym Oriflame Poland zastrzega sobie prawo      zarejestrowania zgłoszonego Konsultanta w innej, wskazanej przez siebie      grupie sponsorskiej jak też zmiany grupy rejestracji.
 2. 5. Rejestracja w      Klubie Oriflame następuje z datą zaakceptowania przez Oriflame Poland      Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame i nadania Konsultantowi indywidualnego      numeru członkowskiego. Rejestracja w Klubie Oriflame następuje z datą      zaakceptowania przez Oriflame Poland Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame      i nadania indywidualnego numeru członkowskiego. W przypadkach      szczególnych, wskazanych przez Oriflame Poland, w tym związanych z      realizacją działań promocyjnych, podjęcie współpracy możliwe jest bez      uprzedniego potwierdzenia członkostwa, a uproszczona rejestracja w Klubie      Oriflame następuje poprzez złożenie zamówienia i dokonanie odbioru      zamówionych produktów z jednoczesną zapłatą całej należności.      Kontynuowanie współpracy wymaga dopełnienia przez Konsultanta wymogów      formalnych oraz złożenia dokumentów wymaganych do rejestracji w Klubie      Oriflame.
 3. 6. Dotychczas      wydane Karty Klubu Oriflame upoważniają ich właścicieli do realizacji      zamówień. Karta Klubu Oriflame podlega szczególnej ochronie ze strony      Konsultanta, który ponosi pełną odpowiedzialność za posługiwanie się      Kartą, w tym także przez osoby trzecie.
 4. 7. Oriflame Poland      przysługuje prawo odrzucenia, w każdym czasie, złożonego Wniosku o      przyjęcie do Klubu Oriflame, a tym samym odmowy rejestracji członkostwa w      Klubie lub odmowy realizacji zamówienia, bez konieczności uzasadniania      takiej decyzji. Oriflame Poland uprawniona jest do jednostronnego wykluczenia      Członka z Klubu Oriflame ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w      przypadku niedopełnienia lub naruszenia obowiązków związanych z      rejestracją lub podjęciem i prowadzeniem działalności w Klubie.
 5. 8. W wykonaniu      uprawnień określonych pkt. I ppkt. 4 niniejszego Regulaminu Oriflame      Poland zastrzega sobie prawo rejestracji Konsultanta w dowolnej strukturze      sieci sprzedaży, w szczególności w przypadkach gdy rejestracja w      strukturze sponsora jest niemożliwa, niedopuszczalna lub sprzeczna z      interesem Konsultanta lub Spółki. Małżonkowie działający jako Konsultanci      rejestrowani są w tej samej grupie sponsorskiej bezpośrednio pod sobą.
 6. 9. Członkowie Klubu      Oriflame, osoby fizyczne – co do zasady podejmują wszelkie czynności      osobiście a osoby prawne poprzez uprawnionych członków swych organów      zarządzających przy zachowaniu obowiązujących ich zasad reprezentacji.

10. Przy zachowaniu wymagań określonych w pkt. I ppkt. 9 powyżej, czynności w imieniu Członków Klubu Oriflame mogą być podejmowane poprzez ustanowionych przez nich pełnomocników, w zakresie określonym pisemnym upoważnieniem z tym zastrzeżeniem, iż niedopuszczalne jest prowadzenie działalności przez lub przy udziale rzekomych pełnomocników, tj. osób, których działalność jest faktycznie działalnością prowadzoną pod nazwiskiem lub firmą innej osoby.

11. Członkowie Klubu Oriflame ponoszą, wobec Oriflame Poland oraz osób trzecich, pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu, w tym za czynności dokonane przy składaniu zamówień, odbiorze produktów, zaciąganiu zobowiązań (w tym finansowych) oraz podejmowaniu innych działań związanych z członkostwem w Klubie Oriflame i współpracą ze Spółką.

12. Konsultant zarejestrowany w trybie „on-line” uprawniony jest do złożenia standardowego pisemnego wniosku i kontynuowania współpracy z Oriflame Poland Sp. z o.o. na zasadach ogólnych określonych w odrębnym Regulaminie. Postanowienia pkt. I ppkt. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

 1. II. NUMER CZŁONKOWSKI
 2. 1. Podmiotowi przyjętemu      do Klubu Oriflame, Oriflame Poland nadaje jeden, indywidualny numer      Konsultanta, pod którym zostaje on zarejestrowany i pod którym podejmuje      współpracę ze Spółką także po dokonaniu rejestracji standardowej.      Konsultant może mieć bezpośrednio lub pośrednio tylko jeden numer      członkowski.
 3. 2. W przypadku      spółek, działający w tej formie wnioskodawcy , otrzymują jeden wspólny      numer Konsultanta nadawany prowadzonej przez nich spółce. Posiadanie      udziału w spółce uznawane jest za pośrednie posiadanie numeru      członkowskiego.
 4. 3. Oriflame Poland,      w szczególnych, uzasadnionych przypadkach może zezwolić na rejestrację pod      jednym numerem dwóch osób pozostających w związku małżeńskim przy      zachowaniu zasady, że numer członkowski nadany jest tylko jednej z tych      dwóch osób a druga z nich może występować w charakterze pełnomocnika.
 5. 4.
  Wszelkie przywileje, uprawnienia oraz świadczenia ze strony Oriflame      Poland przypisane są jednostkowo do indywidualnie nadanego numeru      członkowskiego i korzystać z nich mogą wyłącznie podmioty, którym dany      numer został nadany.
 6. 5. Członek Klubu      zobowiązany jest do bieżącego nieprzekraczającego 7 dni, pisemnego      informowania Oriflame Poland o wszelkich zmianach dotyczących do danych, w      szczególności obejmujących zmiany oznaczenia firmy, zmiany nazwiska,      miejsca siedziby, zamieszkania lub pobytu oraz danych niezbędnych do      prawidłowej komunikacji, w tym związanych z terminowym i właściwym      rozliczaniem zobowiązań publiczno-prawnych. Uchybienie powyższemu      obowiązkowi skutkuje uznaniem wszelkich czynności Oriflame Poland (w tym w      zakresie dostaw produktów i doręczeń korespondencji), dokonanych zgodnie z      posiadanymi przez Spółkę danymi i informacjami, za prawidłowe.
 7. 6. Numer członkowski      nie stanowi wartości majątkowej, a ponadto poza przypadkami opisanymi      poniżej, nie może być przedmiotem zbycia, przeniesienia, obciążenia lub      innych dyspozycji pod tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym na rzecz osób      trzecich, z wyjątkiem dziedziczenia dopuszczonego na warunkach zgodnych z      postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności z treścią      pkt. II ppkt. 7 i 8 poniżej. W przypadkach losowych, spowodowanych      nadzwyczajnymi okolicznościami, Konsultant jest uprawniony do złożenia      uzasadnionego szczegółowo wniosku o wyrażenie przez Oriflame Poland zgody      na przeniesienie nadanego mu numeru na rzecz członka najbliższej rodziny.      Oriflame Poland może wyrazić zgodę lub odmówić zgody na przeniesienie      numeru członkowskiego, co nie wyłącza uprawnienia Spółki do żądania, przed      podjęciem decyzji, złożenia dodatkowych wyjaśnień odnośnie przyczyn i      okoliczności przeniesienia numeru. Członek Klubu, który uzyskał zgodę      Oriflame Poland na przeniesienie nadanego mu numeru na rzecz osoby      najbliższej, jeżeli Oriflame Poland nie postanowi inaczej to po upływie 8      okresów katalogowych może wnioskować o przyjęcie do Klubu Oriflame.      Ponowne przyjęcie do Klubu następuje na zasadach ogólnych.
 8. 7. Numer członkowski      nadany osobie fizycznej podlega dziedziczeniu, przy czym może on być      przyznany tylko jednej osobie z grona spadkobierców, wskazanej w      orzeczeniu Sądu lub wyznaczonej przez wszystkich uprawnionych ze spadku      spadkobierców w drodze wspólnego oświadczenia złożonego w formie      notarialnej lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.      Pisemny wniosek osoba zainteresowana winna złożyć w ciągu 3 miesięcy od      dnia wygaśnięcia członkostwa w przypadku śmierci Konsultanta.
 9. 8. W przypadku gdy      osoba dziedzicząca numer zgodnie z postanowieniami pkt. II ppkt. 7 powyżej      posiada nadany mu już wcześniej numer członkowski, podjęcie współpracy z      Oriflame Poland, na podstawie numeru uzyskanego w drodze dziedziczenia,      nastąpić może pod warunkiem wcześniejszej pisemnej rezygnacji członka      Klubu z dotychczasowego numeru. Do chwili złożenia rezygnacji z      dotychczasowego numeru, członek Klubu nie może prowadzić działalności przy      wykorzystaniu numeru będącego przedmiotem dziedziczenia. Członkowi Klubu      przysługuje także prawo wyboru jednego z powyższych numerów, w tym prawo      rezygnacji z numeru objętego w drodze dziedziczenia.
 10. 9. W przypadkach      indywidualnych, będących skutkiem nadzwyczajnych okoliczności losowych,      dotyczących wyłącznie osób fizycznych, Oriflame Poland może wyrazić zgodę      na prowadzenie działalności na podstawie numeru członkowskiego nabytego w      drodze dziedziczenia i działania w Klubie Oriflame pod dwoma numerami      wyłącznie w ściśle określonym wyznaczonym przez Spółkę okresie, nie      dłuższym jednak niż 12 miesięcy od daty wyrażenia pisemnej zgody przez      Spółkę. Po upływie powyższego okresu, prawo do korzystania z numeru      uzyskanego później automatycznie wygasa, a numer ulega wykreśleniu decyzją      Spółki .

10. Oriflame Poland przysługuje prawo zablokowania nadanego numeru członkowskiego. Z chwilą dokonania blokady numer pozostaje w wyłącznej gestii Spółki, która wedle swego uznania może przywrócić Członkowi Klubu prawo posługiwania się nim albo może dokonać jego wykreślenia lub dokonać innych dyspozycji numerem, jeżeli podyktowane jest to interesem Spółki lub innych członków Klubu.

11. Nabycie uprawnień do numeru Konsultanta zarejestrowanego na podstawie standardowego pisemnego wniosku następuje wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymogów przewidzianych dla powyższego trybu rejestracji.

 1. III. OKRESY      CZŁONKOWSKIE
 2. 1. Pierwszy okres      członkowski w Klubie Oriflame odpowiada okresowi obejmującemu 17 tzw.      okresów katalogowych ustalonych przez Oriflame Poland i liczony jest od      daty realizacji przez Spółkę pierwszego punktowanego zamówienia do daty      końcowej ostatniego z 17 katalogów.
 3. 2. Członkostwo      ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy umowne obejmujące 17      następujących po sobie okresów katalogowych i każdorazowo liczone jest od      dnia następnego po dacie zakończenia poprzedniego okresu członkowskiego do      daty końcowej ostatniego z kolejnych 17 katalogów, pod warunkiem złożenia      i realizacji przez Spółkę przed upływem danego okresu członkowskiego, co      najmniej jednego punktowanego zamówienia.
 4. 3. Okres katalogowy      to czas obowiązywania wydawanego przez Oriflame Poland katalogu określony      każdorazowo w powyższej publikacji.
 1. IV. USTANIE I      WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA
 2. 1. Członkostwo w      Klubie Oriflame ustaje w przypadku:

1.1. złożenia przez Konsultanta pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa – z datą otrzymania zawiadomienia przez Oriflame Poland, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 5 Regulaminu,

1.2. nie złożenia przez Członka Klubu pierwszego punktowanego zamówienia w okresie wskazanym w pkt. I ppkt. 3 Regulaminu z datą wejścia w życie kolejnego katalogu,

1.3. nie złożenia przez Konsultanta żadnego punktowanego zamówienia w danym okresie członkowskim obejmującym 17 katalogów – z datą pierwszego dnia po upływie wskazanego wyżej okresu,

1.4. wykluczenia Konsultanta z Klubu Oriflame decyzją Oriflame Poland w szczególności z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad współpracy ze Spółką, przy zastosowaniu postanowień pkt. IV ppkt 6 Regulaminu.

 1. 2. Członkostwo w      Klubie Oriflame Poland wygasa w przypadku:

2.1. śmierci Konsultanta – osoby fizycznej,

2.2. likwidacji Konsultanta – osoby prawnej.

 1. 3. Z datą ustania      członkostwa lub jego wygaśnięcia Konsultant zostaje wykreślony z grona      członków Klubu Oriflame.
 2. 4. Ustanie lub      wygaśnięcie członkostwa nie wyłącza i nie ogranicza w żaden sposób      odpowiedzialności Konsultanta wobec Oriflame Poland, w tym      odpowiedzialności za zobowiązania finansowe związane z członkostwem i      działalnością w Klubie Oriflame.
 3. 5. Członek Klubu      uprawniony jest do złożenia, w każdym czasie, pisemnego oświadczenia o      rezygnacji z członkostwa w Klubie Oriflame. Oświadczenie w oryginale      należy złożyć w siedzibie Oriflame Poland lub przesłać listem poleconym na      adres Oriflame Poland.
 4. 6. Oriflame Poland      przysługuje prawo wykluczenia Konsultanta z Klubu Oriflame, ze skutkiem      natychmiastowym, w przypadku naruszenia zasad Regulaminu, zasad współpracy      lub warunków uczestnictwa i działalności w Klubie, w szczególności w      przypadku:

6.1. podania we Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame nieprawdziwych danych, w tym dotyczących statusu prawnego, danych adresowych, miejsca pobytu lub zamieszkania bądź innych danych dotyczących członka Klubu Oriflame,

6.2. nieprzekazania Oriflame Poland lub uchylania się od przekazania informacji na temat zmian w zakresie statusu prawnego Członka Klubu, w szczególności w zakresie prowadzenia, zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej oraz aktualnego statusu podatkowego,

6.3. powstania nieprawidłowych lub przeterminowanych zobowiązań z tytułu nabycia produktów lub usług Oriflame Poland, w tym powstania nieprawidłowości spowodowanych złożeniem pozornych zamówień skutkujących następnie zwrotem towaru, których celem było uzyskanie przez Konsultanta nienależnych korzyści lub dodatkowych świadczeń ze strony Spółki,

6.4. prowadzenia działalności w tym składania zamówień w imieniu lub na rachunek osób trzecich, w szczególności w przypadku braku ich wiedzy lub zgody w tym zakresie,

6.5. podjęcia działań konkurencyjnych wobec Oriflame Poland lub prowadzonej przez Spółkę działalności,

6.6. podjęcia w jakiejkolwiek formie, przy wykorzystaniu dowolnego środka komunikacji lub przekazu, działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub wizerunek Oriflame Poland,

6.7. naruszenia zasad lub warunków sprzedaży produktów ustalonych przez Oriflame Poland a także zasad lub warunków działania w Klubie Oriflame,

6.8. podtrzymania przez Oriflame Poland wcześniejszej decyzji o zawieszeniu członkostwa w Klubie Oriflame. W powyższym przypadku wykluczenie następuje z datą nadania przez Oriflame Poland pisemnego zawiadomienia Konsultanta o zawieszeniu w prawach członka Klubu Oriflame.

6.9. skazania Konsultanta prawomocnym wyrokiem za związane ze współpracą ze Spółką lub uczestnictwem w Klubie działania sprzeczne z prawem lub naruszające interesy Oriflame Poland lub osób trzecich.

 1. 7.
  Członek Klubu wykluczony z Klubu Oriflame najpóźniej z datą wykluczenia,      traci wszelkie związane z członkostwem uprawnienia i przywileje. W      przypadku wcześniejszego ujawnienia działań lub nieprawidłowości,      prowadzących do zawieszenia członkostwa, które stanowiły następnie      podstawę wykluczenia z Klubu Oriflame, Konsultant traci wszelkie      uprawnienia i przywileje, w tym prawo do wszelkich świadczeń ze strony      Oriflame Poland, powstałych także przed datą wykluczenia.
 2. 8. Oriflame Poland      przysługuje prawo zawieszenia Konsultanta w prawach członka Klubu      Oriflame, w szczególności w przypadku:

8.1. powstania wątpliwości co do prawidłowości funkcjonowania Konsultanta w Klubie Oriflame lub prowadzenia przez niego sprzedaży produktów Oriflame,

8.2. nie ujawnienia lub nie zaktualizowania informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zmianach statusu podatkowego,

8.3. ujawnienia okoliczności wskazujących na łamanie zasad współpracy z Oriflame Poland.

Zawieszenie członkostwa następuje decyzją Oriflame Poland, na czas konieczny do wyjaśnienia, przy obowiązku aktywnego udziału Konsultanta, wszystkich okoliczności sprawy i przyczyn zawieszenia, nie dłuższy jednak niż okres
obejmujący 17 katalogów. Niewyjaśnienie przez Konsultanta okoliczności sprawy w powyższym terminie skutkuje wykluczeniem z Klubu Oriflame.

Zawieszenie członkostwa skutkuje automatyczną utratą prawa do dokonywania zakupów (zarówno gotówkowych, jak też kredytowych), sponsorowania oraz utratą uprawnień wynikających lub związanych z działalnością w Klubie Oriflame. Z datą zawieszenia Konsultant traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony Oriflame Poland, w tym w szczególności prawo do rabatu za cały okres zawieszenia. Z chwilą zawieszenia Konsultant nie ma prawa do premii i bonusów.

Okres zawieszenia, decyzją Oriflame Poland, zakończyć się może przywróceniem w prawach członka lub wykluczeniem z Klubu Oriflame. Decyzja Oriflame Poland w tym zakresie zostanie przekazana Konsultantowi pisemnie.

 1. 9. W przypadku      ustania członkowstwa Konsultantowi przysługuje prawo ubiegania się o      ponowną rejestrację, chyba że ustanie członkostwa było skutkiem      wykluczenia Konsultanta z Klubu Oriflame. W przypadku zaistnienia      okoliczności wskazanych w pkt. IV ppkt. 1.1. wniosek o ponowną rejestrację      może być złożony oraz będzie rozpatrzony po upływie okresu odpowiadającego      8 katalogom. We wniosku należy wskazać, że dotyczy on ponownej rejestracji      w Klubie Oriflame. Ustanie członkostwa z przyczyn wskazanych w pkt. IV      ppkt. 1.2. i 1.3. nie ogranicza prawa do ubiegania się o członkostwo w      Klubie w dowolnym czasie.

10. Wszelkie sprawy związane z naruszeniem Kodeksu Etycznego lub Regulaminu będą rozpatrywane przez Oriflame Poland reprezentowaną przez Dyrektora Zarządzającego.

 1. V. ZASADY I WARUNKI      DZIAŁALNOŚCI
 2. 1. POSTANOWIENIA      OGÓLNE.

1.1. Działalność Konsultantów w Klubie Oriflame realizowana jest na ich własny rachunek i ryzyko a jej podstawę stanowi dobrowolnie zgłoszenie, dokonane przy użyciu wniosku „on-line” oraz składane przez nich zamówienia zakupu produktów.

1.2. Produkty Oriflame nabywane są przez Konsultantów na ich potrzeby własne, co nie wyłącza możliwości ich zakupu w celu dalszej odsprzedaży końcowym użytkownikom w ramach działalności gospodarczej. Na Konsultantów nie są nakładane żadne obowiązki dotyczące minimalnego poziomu zakupu produktów, tak co do ich ilości, jak też wartości. Podobna zasada obowiązuje Konsultantów w relacjach z osobami sponsorowanymi.

1.3. Konsultanta, poza zawarciem umowy kupna-sprzedaży produktów i usług Oriflame, nie łączą z Oriflame Poland żadne inne stosunki prawne, w tym w szczególności stosunki z zakresu prawa pracy czy też inne umowy, chyba że wzajemne relacje Stron ukształtowane zostały w drodze odrębnie zawartych pisemnych umów.

1.4. Konsultant nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań bezpośrednio lub pośrednio sprzecznych lub naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady i warunki współpracy z Oriflame Poland, pod rygorem wykluczenia z Klubu Oriflame.

1.5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Konsultantów podlega ogólnie obowiązującym przepisom w tym zakresie. Oriflame Poland nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsultantów lub osób trzecich za zaniechania lub działania Konsultantów skutkujące niedochowaniem lub naruszeniem obowiązujących ich przepisów. Oriflame Poland nie świadczy na rzecz Konsultantów żadnych usług doradczych, w szczególności w zakresie pomocy prawnej, finansowej lub doradztwa podatkowego.

1.6. Konsultanci prowadzący lub podejmujący działalność gospodarczą zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Oriflame Poland poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia, załączenie stosownych dokumentów i przesłanie ich na adres Oriflame Poland. Natychmiastowego zgłoszenia wymagają także wszelkie zmiany powyższych danych.

1.7. Konsultanci uprawnieni są do używania w swej działalności tytułu „Niezależny Konsultant Oriflame” lub „Oriflame – Niezależny Konsultant”. W stosunkach zewnętrznych Konsultanci nie mogą używać tytułu „Lider”, „Menadżer”, „Dyrektor” lub „Prezydent”, które zastrzeżone są wyłącznie do korzystania w stosunkach wewnętrznych w Klubie Oriflame oraz w relacjach z Oriflame Poland wynikających z usytuowania Konsultanta w strukturze sprzedaży produktów Oriflame.

1.8. Konsultantowi przysługuje prawo używania oznaczenia firmy (nazwa) oraz logo (znaku firmowego), zdjęć, druków, informacji należących do lub objętych ochroną na rzecz Oriflame Poland, wyłącznie na zasadach określonych przez Oriflame Poland. Korzystanie z powyższych uprawnień w innym zakresie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Oriflame Poland określającej zakres, sposób, formę i ewentualnie czas takiego korzystania.

1.9. Konsultanci uprawnieni są do założenia i użytkowania, dla celów współpracy z Oriflame Poland, stron internetowych na serwerze należącym do Spółki, przy czym zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad i warunków korzystania z serwera określonych w odrębnym regulaminie.

1.10.W przypadku organizowania przez Oriflame Poland dodatkowych akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych, zasady Regulaminu Działalności w Klubie Oriflame znajdują zastosowanie wyłącznie do kwestii niepodlegających regulacji regulaminami poszczególnych akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych.

1.11.Na życzenie Konsultanta, złożone w związku z zakończeniem współpracy z Oriflame, spółka wyrazi zgodę na odkupienie nabytych przez Konsultanta produktów. Odkupienie jest możliwe pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich z poniżej wskazanych wymagań:

– zwrot musi być dokonany w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu,

– rozliczeniu podlega 90% pierwotnej ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie premie i bonusy wypłacone za organizację sieci,

– zwracane produkty muszą być zdatne do sprzedaży i znajdować się w ofercie Oriflame obejmującej także materiały promocyjne, zestawy produktów oraz próbki.

Dla celów przedmiotowego zapisu pojęcie produktu zdatnego do sprzedaży Oriflame oznacza, że produkt taki:

– nie jest przeterminowany,

– jest nadal oferowany przez Oriflame w katalogach,

– nie był otwierany, używany lub modyfikowany w jakikolwiek sposób,

 1. 2. SYSTEM SPRZEDAŻY –      ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW.

2.1. System sprzedaży produktów Oriflame jest systemem sprzedaży bezpośredniej rozumianej jako sprzedaż realizowana wyłącznie na rzecz końcowych użytkowników tych produktów. Produkty Spółki nie mogą być przedmiotem obrotu realizowanego w formach sprzecznych z formą sprzedaży wskazaną powyżej.

2.2. Za rażące naruszenie zasad współpracy z Oriflame Poland oraz warunków niniejszego Regulaminu uznawana jest sprzedaż hurtowa lub detaliczna produktów Oriflame Poland w sklepach, na bazarach i targowiskach, w portalach i sklepach oraz na aukcjach internetowych a także sprzedaż w jakiejkolwiek innej formie sprzecznej z istotą sprzedaży bezpośredniej rozumianej jako sprzedaż na rzecz końcowych użytkowników. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu pojęcie „sprzedaż” obejmuje bezpośrednią działalność Konsultantów jak też sprzedaż realizowaną przez lub przy pomocy osób trzecich, w tym przedstawicieli lub pełnomocników Konsultantów.

2.3. Sprzedaż produktów Oriflame przez Konsultantów nie podlega wyłączności terytorialnej. Każdy z Konsultantów zachowuje swobodę w kontaktowaniu się z Klientami na całym obszarze prowadzonej przez niego działalności.

2.4. Nabywane przez Konsultantów produkty odpowiadają normom bezpieczeństwa i zasadom rejestracji obowiązującym w kraju ich nabycia przez Konsultanta. Oriflame Poland nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsultantów lub osób trzecich za szkody, roszczenia powstałe w wyniku lub w związku ze sprzedażą transgraniczną prowadzoną na obszarze innych państw.

 1. 3. GWARANCJE JAKOŚCI.

3.1. Produkty Oriflame objęte są gwarancją jakości, pod warunkiem, że przez użytkowników stosowane są zgodnie z przeznaczeniem, oraz w okresie ich przydatności do użycia.

3.2. Niezależnie od wskazanej w pkt. 3.1. gwarancji jakości, Oriflame Poland udziela Konsultantom Unikalnej Gwarancji Satysfakcji dającej Konsultantom prawo do zwrotu nabytych produktów w terminie do 30 dni roboczych od daty ich zakupu wskazanej w fakturze. Konsultanci są uprawnieni do przenoszenia gwarancji satysfakcji na rzecz nabywców kosmetyków oraz są zobowiązani do jej honorowania w powyżej wskazanym okresie pod warunkiem zachowania zasad i warunków składania reklamacji.

3.3. Konsultanci uprawnieni są do sprzedaży produktów Oriflame użytkownikom wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Przepakowywanie produktów, zmiana opakowań, etykiet lub informacji o produktach są zabronione. Zakazana jest sprzedaż produktów przeterminowanych, uszkodzonych lub dotkniętych innymi wadami.

3.4. Konsultanci obowiązani są do przekazywania swoim klientom rzetelnych informacji o produktach i ich dostępności w sposób zgodny z danymi otrzymanymi od Oriflame Poland. Zabronione jest przypisywanie produktom innych cech lub właściwości niż określone przez Oriflame Poland lub wynikające ze specyfiki produktów.

3.5. Konsultanci zobowiązani są do informowania swoich klientów o ich prawie do zwrotu produktów Oriflame, a także o warunkach takiego zwrotu.

3.6. Oriflame Poland nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Konsultantów w zakresie w jakim prowadzą one do niewłaściwego, sprzecznego z właściwościami produktów, ich zastosowania, skutkującego powstaniem roszczeń klientów wobec Konsultantów.

 1. 4. ZAKAZ KONKURENCJI.

4.1. Konsultanci nie mogą uczestniczyć w działaniach konkurencyjnych wobec Oriflame Poland jak też prowadzonej przez Spółkę działalności.

4.2. Za działalność konkurencyjną uznaje się podejmowanie w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bezpośrednich lub pośrednich działań mających na celu bądź skutkujących naruszeniem interesów, dobrego imienia lub pozycji rynkowej Oriflame Poland, w szczególności lecz nie wyłącznie polegających na:

a) wykorzystywaniu sieci sprzedaży produktów Oriflame oraz działalności i uczestnictwa w Klubie Oriflame do promocji, marketingu, reklamy, sprzedaży jakichkolwiek innych produktów lub usług osób trzecich,

b) podjęciu w jakiejkolwiek formie współpracy z inną lub innymi firmami sprzedaży bezpośredniej,

c) uczestniczeniu w projektach, przedsięwzięciach konkurencyjnych lub z udziałem podmiotów konkurencyjnych wobec Oriflame Poland lub jej działalności,

d) udzielaniu, przekazywaniu, tworzeniu nieprawdziwych informacji na temat Oriflame Poland, jej działalności lub produktów,

e) podjęciu innych działań lub czynności, które stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 1. 5. ZAKAZ      REPREZENTACJI.

5.1. Konsultant nie jest uprawniony do działania na rzecz i w imieniu Oriflame Poland jak również do dokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających na rzecz lub w imieniu spółki.

5.2. Przyjmowanie jakichkolwiek wpłat pieniężnych przez Konsultanta w imieniu lub na rzecz Oriflame Poland jest zabronione. Konsultant uprawniony jest jedynie do pobierania należności za produkty zbyte przez niego na rzecz Klientów.

5.3. Podjęcie jakiekolwiek czynności Konsultanta w imieniu Oriflame Poland, dla swej ważności, wymaga uprzedniego, pisemnego upoważnienia udzielonego w imieniu Spółki przez osoby uprawnione do jej reprezentacji.

5.4. Konsultant nie jest upoważniony do udzielania wywiadów, występowania w mediach, podejmowania działań reklamowych, marketingowych, promocyjnych w imieniu i na rzecz Oriflame Poland bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.

5.5. Wszelkie dzieła objęte ochroną z mocy przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym materiały promocyjne, reklamowe, informacyjne, publikacje, filmy, zdjęcia, utwory literackie i muzyczne, znaki towarowe, loga i sama nazwa „oriflame”, także wtedy, gdy są umieszczone na stronach internetowych należące lub pozyskane w jakiejkolwiek formie mogą być przedmiotem eksploatacji przez Konsultantów jedynie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Spółki określającej stricte pole takiej eksploatacji. Zakazem eksploatacji objęte jest w szczególności korzystanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek innej formie powyższych dzieł.

5.6. Ograniczenia wskazane w pkt. 5.5. powyżej nie mają zastosowania w przypadku działań promocyjnych, marketingowych i informacyjnych realizowanych przez Konsultantów z wykorzystaniem gotowych materiałów dostarczonych w tych celach przez Oriflame Poland.

 1. 6. INNE ZASADY.

6.1. Oriflame Poland stosuje zasady zawarte w stosownych uregulowaniach prawnych obowiązujących w krajach, w których prowadzona jest działalność dotycząca terminów, w których Konsultant uprawniony jest do rezygnacji z członkostwa oraz otrzymania zwrotu wszelkich należności wniesionych w związku z uzyskaniem członkostwa a także poniesionych na zakup pakietów startowych oraz produktów.

6.2. Konsultant Oriflame nawiązując kontakt z odbiorcą produktów obowiązany jest do identyfikacji swojej tożsamości oraz wyjaśnienia celu, w jakim nawiązuje kontakt z klientem. Konsultant Oriflame zapewni pełną przejrzystość co do swojej tożsamości w każdym zakresie komunikacji z klientem, tak w korespondencji elektronicznej na stronach internetowych, jak też na portalach społecznościowych. Przekazując dane osobowe oraz informacje dotyczące sposobu komunikowania się Konsultant poinformuje każdorazowo klienta, że nie jest oficjalnym przedstawicielem Oriflame. Określenie „Konsultant Oriflame” użyte przy przekazywaniu danych identyfikujących Konsultanta, w tym w korespondencji mailowej, wizytówkach, stronach internetowych, portalach społecznościowych itd. każdorazowo poprzedzone będzie słowem „Niezależny”.

6.3. Informacje przekazywane klientom przez Konsultanta Oriflame winny być przekazywane w sposób jasny i zgodny z zasadami dobrej wiary obowiązującymi w transakcjach handlowych, a także w sposób zapewniający ochronę osobom nieposiadającym zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji w rozumieniu obowiązujących przepisów.

6.4. Konsultant Oriflame nie przystąpi do i nie poprze żadnych żądań lub roszczeń, które nie są zgodne z oficjalnymi żądaniami lub roszczeniami Oriflame lub pozostają z nimi w sprzeczności. Konsultant Oriflame odwoła się do własnej wiedzy i doświadczeń w sposób uczciwy i obiektywny.

6.5. Konsultant Oriflame, produktów oznakowanych logo lub znakami towarowymi Oriflame, nie nabędzie, ani nie pozyska z innych źródeł niż Oriflame, chyba że uzyskał na to pisemną zgodę Oriflame.

6.6. W każdym przypadku zaangażowania Konsultanta Oriflame w jakiekolwiek spory lub czynności, które mogą powodować zaangażowanie lub mieć negatywny wpływ na Oriflame lub pozycję spółki, Konsultant zobowiązany jest do poinformowania o tym Oriflame.

6.7. Konsultant Oriflame nie będzie odwoływał się do porównań, które mogą wprowadzić w błąd lub które są niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

6.8. Konsultant Oriflame nie będzie nadużywał zaufania klientów i uszanuje brak doświadczenia handlowego po ich stronie, a także nie wykorzysta wieku klienta, jego choroby, niesprawności psychicznej lub fizycznej, łatwowierności, braku rozumienia lub znajomości języka komunikacji.

6.9. Konsultant Oriflame na żądanie klienta przerwie prezentację produktu lub sprzedaży i podejmie właściwe działania zmierzające do zapewnienia ochrony informacji o charakterze prywatnym dotyczących aktywnego lub potencjalnego klienta. Kontakty zarówno o charakterze osobistym jak też kontakty telefoniczne lub w drodze elektronicznej podejmowane będą przez Konsultantów Oriflame w rozsądny sposób, w godzinach zapewniających nienaruszanie prywatności.

VI. ZAGADNIENIA FINANSOWE.

 1. 1. Uzyskanie      członkostwa w Klubie Oriflame rodzi obowiązek wniesienia wpisowego      uiszczanego nie później niż w dacie płatności za pierwsze zamówienie.      Wysokość wpisowego oraz warunki jego wpłaty określa Oriflame Poland.      Wpisowe obejmuje okres odpowiadający 17 katalogom liczony od daty      realizacji pierwszego punktowanego zamówienia.
 2. 2. Wpisowe, o      którym mowa w pkt. VI ppkt. 1. powyżej, uiszczone w związku z uzyskaniem      członkostwa w Klubie Oriflame stanowi opłatę za zestaw początkowy,      spotkanie instruktażowe, szkolenia i udostępnianie podstawowych materiałów      informacyjnych w okresie obejmującym 17 katalogów.
 3. 3. Po upływie      pierwszego i następnych 17-katalogowych okresów członkowskich Konsultant      zobowiązany jest do uiszczania rocznych opłat członkowskich w      wysokościach, w terminach i na warunkach ustalanych przez Oriflame Poland.
 4. 4. Opłaty      członkowskie pobierane są za kolejne okresy członkowskie a ich wysokość      jednostronnie ustalana jest przez Oriflame Poland poprzez publikację w      oficjalnej literaturze. Wpłacone opłaty członkowskie nie podlegają      zwrotowi, chyba że co innego określono w oficjalnej literaturze Oriflame.
 5. 5. Sprzedaż      produktów Oriflame następuje po cenach ustalanych i publikowanych przez      Oriflame Poland, w tym w oficjalnej literaturze, oraz cennikach, gdzie      określone zostają data wejścia nowych cen w życie i okresy ich      obowiązywania.
 6. 6. Konsultanci      zarejestrowani w trybie „on-line” nie mogą korzystać z odroczonego terminu      zapłaty za nabyte produkty Oriflame. Warunkiem realizacji złożonego przez      Konsultanta zamówienia jest dokonanie uprzedniej płatności za nabywane      produkty.
 7. 7. Konsultanci      przy nabywaniu przez nich produkty Oriflame uzyskują prawo do rabatów przy      kolejnych zakupach a w przypadku usług organizacji sieci dystrybucji      Oriflame prawo do premii świadczenia finansowego operacyjnie zwanego      „premią”, których wysokość, warunki i terminy rozliczenia określa Oriflame      Poland. Premie podlegają wypłacie wyłącznie na rzecz Konsultantów      prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie dokumentów wystawianych      przez nich zgodnie z obowiązującymi przepisami pod warunkiem, że nie      zostali oni zawieszeni lub wykluczeni albo ich członkostwo w Klubie nie      ustało z innych przyczyn. Rabaty nie podlegają wypłacie i rozliczane są      jedynie z kwot zobowiązań Konsultantów z tytułu nabytych przez nich      produktów Oriflame.

Konsultanci zachowują prawo do rabatów i premii naliczonych na podstawie sprzedaży w czasie ostatnich 17 okresów katalogowych. Kwoty rabatów i premii powstałe przed powyższym terminem stają się nienależne i nie podlegają rozliczeniu. Wypłaty świadczeń pieniężnych mogą mieć również miejsce na rzecz Konsultantów nieprowadzących działalności gospodarczej. Wypłat dokonuje się na zasadach i warunkach określonych w oficjalnej literaturze Oriflame.

 1. 8. Konsultanci      zobowiązani są do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec      Oriflame Poland. W przypadku niedochowania terminu płatności za nabyte      produkty Oriflame (potwierdzonego na fakturze wystawionej przez Spółkę)      Konsultanci zobowiązani są do zapłaty umownych odsetek za zwłokę w      wysokości wskazanej w fakturach wystawionych przez Oriflame Poland.
 2. 9. W przypadku      braku płatności w wyznaczonym przez Oriflame Poland i wskazanym w fakturze      terminie, Spółka upoważniona jest do wezwania Konsultanta odrębnymi      pismami do spłaty zadłużenia. Koszty upomnienia i wezwania do zapłaty      ustalane są przez Oriflame Poland ryczałtowo i stanowiąc karę umowną      obciążają Konsultanta. Wysokość zryczałtowanych kosztów ogłaszana jest w      oficjalnej literaturze Oriflame.

10. Oriflame Poland przysługuje prawo dokonania, w dowolnym czasie, potrącenia przysługujących jej wierzytelności (w tym z tytułu sprzedanych produktów i usług oraz odsetek, kar, innych kosztów) z kwot premii należnych Konsultantowi z tytułu świadczenia usług organizacji sieci dystrybucji Oriflame.

11. Oriflame Poland uprawniona jest do naliczania i obciążania członka Klubu opłatą manipulacyjną obejmującą koszty wysyłki paczek z zamówionymi produktami, w przypadku gdy zwrot ten spowodowany jest działaniami lub zaniechaniami Konsultanta, w tym w szczególności niezasadną odmową przyjęcia przesyłki. Wysokość zryczałtowanej opłaty manipulacyjnej ogłaszana jest w oficjalnej literaturze Oriflame. Niezależnie od powyższych opłat Spółce przysługuje prawo pomniejszenia należnych Konsultantowi świadczeń pieniężnych rabatów lub premii o kwotę stanowiącą do 25% ich wartości, w przypadku złożenia zamówień pozornych, o których mowa pkt. IV pkt. 6.3. Regulaminu.

12. Oriflame Poland nie ponosi odpowiedzialności za zmiany asortymentu, ograniczenie lub wyłączenie dostępności produktów, w tym powstałe po złożeniu zamówienia ale przed jego realizacją. Oriflame Poland zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów poprzez ich publikację w oficjalnej literaturze.

13. Konsultant ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe rozliczenia podatków oraz innych zobowiązań z urzędami skarbowymi oraz ZUS. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Spółki w powyższym zakresie tak wobec Konsultanta jak też wobec osób trzecich.

14. Wszelkie płatności realizowane na rzecz Konsultanta (o ile są należne) dokonywane będą wyłącznie w formie przelewów, na rachunek bankowy uprzednio wskazany przez Konsultanta. Konsultant odpowiedzialny jest za prawidłowość i aktualność danych dotyczących rachunku, na który dokonywane są płatności.

 1. VII. ZASADY TWORZENIA      I FUNKCJONOWANIA GRUP SPONSORSKICH.
 2. 1. Grupę      sponsorską tworzą Konsultanci wprowadzeni do Klubu Oriflame przez      działających już w sieci sprzedaży Konsultantów. Każdemu z Konsultantów      przysługuje uprawnienie do sponsorowania, na zasadach określonych w pkt.      I.4., członkostwa w Klubie Oriflame innych podmiotów. Prowadząc      działalność sponsorską Konsultant obowiązany jest do zachowania      staranności przy doborze osób wprowadzanych do Klubu.
 3. 2. Konsultant      podejmując działalność sponsorską przyjmuje na siebie obowiązek rzetelnej,      bieżącej współpracy z osobami, które sponsorując wprowadza do Klubu      Oriflame.
 4. 3. Wobec osób      sponsorowanych Konsultant wykonuje obowiązki w zakresie ich szkolenia,      motywowania do budowy sieci dystrybucji Oriflame i rzetelnej współpracy z      nabywcami produktów Oriflame. W żadnym przypadku Konsultant nie będzie      narzucał wygórowanych opłat za szkolenia oraz materiały promocyjne.      Wysokość tych opłat będzie odpowiadała ich rzeczywistej wartości.
 5. 4. Konsultant      realizujący działalność sponsorską zobowiązany jest do kontroli      prawidłowości i terminowości wywiązywania się przez podmioty działające w      bezpośrednich i pośrednich grupach sponsorskich ze zobowiązań wobec      Oriflame Poland, innych Konsultantów oraz klientów. Konsultant zobligowany      jest do informowania Oriflame Poland o wszelkich dostrzeżonych      nieprawidłowościach w powyższym zakresie.
 6. 5. Sprzeczne z      zasadami współpracy, stanowiące rażące naruszenie warunków niniejszego      Regulaminu, jest podejmowanie działań ukierunkowanych na przejmowanie      Konsultantów wprowadzonych do Klubu Oriflame przez innych Konsultantów.
 7. 6. Zabronione jest      przenoszenie indywidualnych konsultantów lub grup sponsorskich w ramach      sieci sprzedaży Oriflame, jak też podejmowanie innych działań, których      celem jest lub mogło być takie przeniesienie.
 8. 7. W przypadkach      szczególnych, spowodowanych nadzwyczajnymi okolicznościami losowymi      Oriflame Poland może wyrazić zgodę na zmiany usytuowania części lub całej      grupy sponsorskiej w sieci sprzedaży. Zgoda Oriflame Poland wyrażona jest      przy uwzględnieniu i optymalizacji interesów większości Konsultantów      działających w danej grupie sponsorskiej, a także przy uwzględnieniu      konieczności zapewnienia prawidłowego i efektywnego funkcjonowania całej      sieci sprzedaży.
 9. 8. W przypadku      naruszania zasad i warunków sponsorowania uprawnienie Konsultanta do      sponsorowania może być zawieszone lub wyłączone decyzją Oriflame Poland.
 10. 9. Szczegółowe      warunki, zasady tworzenia i funkcjonowania Konsultantów w grupach      sponsorskich określa Oriflame Poland w oficjalnie publikowanej      literaturze.

Oriflame Poland zastrzega sobie prawo rozbudowy lub modyfikacji Drogi do Sukcesu, zasad kwalifikacji i rekrutacji, a także postanowień Kodeksu i niniejszego Regulaminu ze skutkiem od daty ich upublicznienia.

 1. VIII. DANE OSOBOWE.
 2. 1. POWIERZENIE      PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 3. 1. Oriflame Poland      oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7      pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.      U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, a      powierzonych do przetwarzania na podstawie poniższych postanowień.
 4. 2. Na podstawie      art. 31 Ustawy, Oriflame Poland powierza Konsultantowi przetwarzanie      danych osobowych w zakresie i celu określonym w niniejszym Regulaminie, a      Konsultant zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający      spełnienie wymogów określonych w Ustawie, a w szczególności przestrzegać      przepisów rozdziału 5 Ustawy.
 5. 3. Powierzenie      przetwarzania danych osobowych przez Oriflame Poland, o którym mowa w pkt.      2 powyżej, obejmuje dane osobowe niezbędne do wykonania postanowień      niniejszego Regulaminu.
 6. 4. Celem      przetwarzania danych przez Konsultanta jest realizacja postanowień niniejszego      Regulaminu.
 7. 5. Konsultant jest      zobowiązany w szczególności do:

a) wykorzystania powierzonych przez Zleceniodawcę danych osobowych wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 3 niniejszego Regulaminu i celu opisanym w pkt. 4 niniejszego Regulaminu,

b) niewykonywania żadnych czynności związanych z dalszym udostępnieniem danych osobowych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c) niezwłocznego zwrócenia powierzonych danych osobowych po ustaniu członkostwa w Klubie Oriflame oraz usunięcia tych danych ze wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone przez Konsultanta dla realizacji celu określonego w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

 1. 6. Oriflame Poland      zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli zastosowanych przez      Konsultanta sposobów ochrony powierzonych danych osobowych. Konsultant ma      obowiązek umożliwienia Oriflame Poland przeprowadzenia takiej kontroli      niezwłocznie po wezwaniu.
 2. 7. Konsultant zobowiązuje      się zająć niezwłocznie i właściwie każdym pytaniem Oriflame Poland      dotyczącym przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszego      Regulaminu danych osobowych, w szczególności tych dotyczących organizacji      ochrony danych osobowych u Konsultanta.
 3. 8. Oriflame Poland      upoważnia Konsultanta do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu      określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności w systemach      informatycznych oraz w formie papierowej, a także do udzielenia dalszych      upoważnień do przetwarzania danych osobom współpracującym z Konsultantem      na podstawie umowy cywilnoprawnej, które mają dostęp do przetwarzania      danych osobowych.
 4. 9. Oriflame Poland      oraz Konsultant zgodnie postanawiają, że w przypadku przesyłania plików      zawierających dane osobowe, pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji      przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych      osobowych.

10. Oriflame Poland ma prawo usunąć Konsultanta z Klubu Oriflame, gdy Konsultant:

a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,

b) powierzył przetwarzanie danych osobowych (powierzenie dalsze) osobie trzeciej bez zgody Oriflame Poland,

c) pomimo wezwania nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.

11. Oriflame Poland nie jest odpowiedzialna za zobowiązania Konsultanta wobec osób trzecich wynikające z przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszym Regulaminem, ani za zobowiązania Konsultanta wobec osób, które ten upoważnił do przetwarzania danych.

 1. 2. OCHRONA DANYCH      OSOBOWYCH
 2. 1. Dane osób      fizycznych pozyskane w trakcie oraz w związku z rejestracją w Klubie      Oriflame są zbierane do zbioru danych zarejestrowanego w Biurze      Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr księgi: 007946 o      nazwie „BAZA DANYCH CZŁONKÓW KLUBU ORIFLAME”.
 3. 2. Administratorem      danych przetwarzanych w zbiorze danych „BAZA DANYCH CZŁONKÓW KLUBU      ORIFLAME” jest Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 –      675) przy ul. Wołoska 22.
 4. 3. Celem      przetwarzania przez Oriflame Poland danych osobowych jest organizacja i      zapewnienie funkcjonowania Klubu Oriflame na zasadach opisanych w      niniejszym Regulaminie.
 5. 4. Z zastrzeżeniem      wykorzystania danych wyłącznie w celu kontaktowym, dane mogą być      udostępniane innym Konsultantom współpracującym z Oriflame Poland Sp. z      o.o. (sponsorzy).
 6. 5. Dane osobowe      mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów      prawa.
 7. 6. Każdemu      członkowi Klubu Oriflame przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych      oraz ich poprawiania.
 8. 7. Podanie danych      jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji w Klubie Oriflame.
 9. 8. Oriflame Poland      przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie uczestnictwa w Klubie Oriflame      w celu stworzenia profilu Konsultanta. Ww. proces przetwarzania danych ma      na celu przygotowanie oferty produktów Oriflame Poland uwzględniającej      preferencje zakupowe Konsultanta. Konsultant może wnieść sprzeciw na      przetwarzanie danych w związku z procesem profilowania.
 10. IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ      OSÓB POSŁUGUJĄCYCH SIĘ TYTUŁAMI KLUBU ORIFLAME.
  1. 1. Konsultanci,       po spełnieniu warunków określonych przez Oriflame Poland, mogą uzyskać       jeden z tytułów Dyrektora lub Prezydenta Klubu Oriflame.
  2. 2. Tytuły       wskazane w pkt. IX ppkt. 1 są tytułami honorowymi i nie wiążą się z nim       żadne dodatkowe uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Oriflame       Poland lub też innych podmiotów wchodzących w skład grupy Oriflame.
  3. 3. Konsultant       posługuje się wskazanymi wyżej tytułami honorowymi, a kontynuując       współpracę z Oriflame Poland podlega wszelkim warunkom i zasadom obowiązującym       wszystkich Konsultantów, zaś w działaniach swych zobowiązany jest do       zachowania zasad szczególnej staranności i profesjonalizmu.
  4. 4. Każda z       osób posługująca się tytułem honorowym powinna zapewnić Konsultantom       stały rozwój poprzez:

a) sponsorowanie nowych Konsultantów oraz rozwijanie sieci sprzedaży produktów, w tym w szczególności poprzez stały rozwój grup sponsorskich,

b) pomoc, doradztwo, a także motywowanie rozwoju,

c) okresowe spotkania motywacyjne, ustalanie celów i ocenę ich realizacji,

d) szkolenia zapewniające optymalny rozwój osobisty i budowę sieci sprzedaży,

e) częsty kontakt i przekazywanie bieżących informacji o terminach i miejscach spotkań, nowych produktach, szkoleniach itd.,

f) udział we wszystkich seminariach i spotkaniach, w tym tych, o których zostanie powiadomiony przez Oriflame Poland,

g) aktywne prowadzenie sprzedaży produktów Oriflame,

h) regularne kontrolowanie zadłużeń w grupie osobistej,

i) kontrolę i egzekwowanie przestrzegania Kodeksu Etyki i Regulaminu oraz prowadzenie własnej działalności w sposób zgody z ich wymaganiami.

 1. 5. Osoby      posługujące się tytułami honorowymi nie mogą bezpośrednio lub pośrednio      współpracować z innymi firmami sprzedaży bezpośredniej.
 2. 6. W przypadku,      gdy małżonkowie osób posługujących się tytułami honorowymi współpracują z      innymi firmami sprzedaży bezpośredniej konieczne jest natychmiastowe,      pisemne poinformowanie o tym fakcie Oriflame Poland, a ponadto zapewnienie      całkowitej rozdzielności w zakresie prowadzonej współpracy z Oriflame      Poland oraz współpracy małżonków z innymi firmami sprzedaży bezpośredniej.
 3. 7. Wszystkie      podmioty, do których stosuje się postanowienia niniejszego pkt. IX      zobowiązane są stosować się do wszystkich kierowanych do nich dodatkowych      zasad, warunków i instrukcji, wprowadzanych przez Oriflame Poland.
 4. 8. Naruszenie      jakiejkolwiek z powyższych zasad spowoduje natychmiastową utratę tytułu      Dyrektora (i wyższych tytułów) oraz związanych z nimi przywilejów, w tym      finansowych, a w skrajnych przypadkach prowadzić będzie do wygaśnięcia członkostwa      w Klubie Oriflame.
 5. X. Zasady dotyczące      Strony Internetowej Konsultanta.
  1. 1. Cel

Niniejsze zasady wyjaśniają jak Konsultanci Oriflame mogą kształtować swoją działalność w Internecie nie sabotując działań budujących markę Oriflame oraz nie naruszając praw, zasad i umów związanych z prawami autorskimi.

 1. 2. Postanowienia      ogólne

Oriflame oferuje swoim Konsultantom możliwość tworzenia Osobistych Stron Internetowych Konsultantów (PHP) oraz różne inne narzędzia udostępnione w celu sprzedaży i promowania w Internecie produktów Oriflame oraz możliwości współpracy ze Spółką. Aplikacje te są na dziś jedynymi zatwierdzonymi narzędziami cyfrowymi, poprzez które Konsultanci mogą oferować produkty na sprzedaż oraz prezentować obrazy i znaki graficzne, prawa, do których są własnością Oriflame.

Konsultanci mogą także prowadzić strony internetowe, na których zamieszczane będą informacje o Oriflame, produktach i możliwościach współpracy, pod warunkiem, że wyraźnie zostanie zaznaczone, że nie są to oficjalne strony internetowe Oriflame. Zawsze musi istnieć jasność, kto jest odpowiedzialny za daną stronę internetową; muszą być też uwidocznione odpowiednie dane kontaktowe. Konsultant powinien przekazywać własne informacje własnymi słowami; może cytować teksty Oriflame tylko wtedy, jeżeli przedstawi wyraźny odnośnik do źródła.

Konsultant nie może tworzyć stron do elektronicznej sprzedaży produktów Oriflame, ani prowadzić sprzedaży elektronicznej poza aplikacjami zatwierdzonymi przez Oriflame.

 1. 3. Nazwa domeny

Konsultanci nie mogą rejestrować nazw domen zawierających słowo „oriflame”. Zabronione jest tworzenie w mediach społecznościowych strony z nazwą i obrazami, które mogą prowadzić konsumenta do przeświadczenia, że jest to oficjalna strona/grupa Oriflame.:

– Nazwa grupy w mediach społecznościowych (np. Facebook,) oraz zdjęcia będą wyraźnie stwierdzać, że grupa ta jest prowadzona przez dany podmiot, np. „Grupa Oriflame Anny” i zdjęcie Anny.

– Strona czy grupa w mediach społecznościowych nie będzie nosić nazwy np. „Oriflame Casablanca”, Oriflame Warszawa.”

 1. 4. Zastrzeżenie prawne     

Konsultanci prowadzący własne strony internetowe i informujący, że działają w Klubie Oriflame, muszą zamieścić czytelną informację, że są „Niezależnymi Konsultantami Sprzedaży Oriflame”, b) „Niezależnymi Konsultantami Oriflame” lub c) Niezależnymi Konsultantami ds. Urody Oriflame, lub klauzulę Ta strona należy do niezależnego Konsultanta Oriflame. Oficjalna strona firmy Oriflame w Polsce dostępna jest pod adresem www.oriflame.pl. Informacje te muszą zostać opublikowane w jednoznaczny sposób na stronie głównej oraz w formie zastrzeżeń prawnych widocznych na wszystkich stronach. Nazwisko oraz informacje kontaktowe powinny być dostępne na stronie internetowej lub w informacjach o koncie na stronie mediów społecznościowych.

Jeżeli Konsultant ma prywatną stronę niezwiązaną z Oriflame, powyższe zasady nie obowiązują.

 1. 5. Treści i wzmianki o      Oriflame

Zabronione jest kopiowanie treści umieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Oriflame oraz publikowanie ich jako własnych. Jeżeli Konsultant na własnej stronie internetowej osadzi hiperłącze do oficjalnej treści Oriflame z domeny będącej własnością Oriflame, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu.

 1. 6. Obrazy

Zabronione jest pobieranie zdjęć lub filmów umieszczonych na oficjalnej stronie Oriflame oraz publikowanie ich na stronie Konsultanta. Wszelkie obrazy są chronione przepisami ustawy o prawach autorskich i Oriflame nabyło prawa do korzystania z nich, przy czym:

– obrazy ruchome; filmy itp. – mogą być wykorzystywane poprzez użycie funkcji publikacji w mediach społecznościowych, jeżeli została ona udostępniona. Funkcja publikacji w mediach społecznościowych gwarantuje automatyczne zamieszczenie odnośnika do strony źródłowej,

– obrazy przedmiotów lub osób – mogą być wykorzystywane poprzez użycie funkcji publikacji w mediach społecznościowych, jeżeli została ona udostępniona. Funkcja publikacji w mediach społecznościowych gwarantuje automatyczne zamieszczenie odnośnika do strony źródłowej,

– obrazy produktów Oriflame – mogą być pobierane, pod warunkiem, że w sposób widoczny i jednoznaczny wskazana jest strona źródłowa, np. (źródło: www.oriflame.com 2013).

Wszelkie roszczenia osób trzecich wobec Oriflame Poland wynikające z powyższych zapisów, zostaną przekazane Konsultantowi. który z mocy przepisów art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Spółkę od obowiązku świadczenia na rzecz takich osób.

 1. 7. Znak graficzny      Oriflame

Znak graficzny (logo) Oriflame może być używany wyłącznie w formatach, jakie można znaleźć na oficjalnych stronach Oriflame. Znaku graficznego nie wolno zmieniać ani animować; można z niego korzystać tylko i wyłącznie w formie nagłówka lub stopki strony, a także stosować jako podpisy e-mailowe w oryginalnych formatach. Po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.

 1. 8. Publikacja w mediach      społecznościowych

Oriflame zachęca Konsultantów do aktywności w blogosferze, w mediach społecznościowych lub podobnych. Zachęca się Konsultantów do prowadzenia blogów i pozostawiania komentarzy o produktach Oriflame kiedy tylko uznają to za stosowne, muszą oni jednak przestrzegać postanowień Kodeksu Etycznego i Regulaminu, dotyczących prezentacji produktów. Zaleca się, aby Konsultant, w najszerszym możliwym zakresie korzystał z zapewnionej przez Oriflame funkcji publikacji w mediach społecznościowych, co zapewni prawidłową publikację i dodanie informacji o źródle.

 1. 9. Marketing w      wyszukiwarkach

Konsultanci mogą prowadzić marketing wyszukiwarkowy, np. poprzez Google Adwords, pod warunkiem, że przestrzegają zasad Oriflame w zakresie działalności w Internecie. Ponadto:

– reklama musi jasno stwierdzać, że została stworzona przez Niezależnego Konsultanta,

– tytuł reklamowy nie powinien wywoływać wrażenia, że jest ona oficjalna, lub że uzyskała jakiekolwiek poparcie Oriflame,

– zakazane jest używanie słowa „Oriflame” jako słowa-klucza („keyword”).

Należy pamiętać, że każdy nabywca np. Adwords, ponosi wyłączną odpowiedzialność za każde wykroczenie przeciwko właścicielowi jakiejkolwiek innej marki.

10. Wysyłanie spamu (tzn. nadużywanie systemów komunikacji elektronicznej do wysyłania nieproszonych masowych wiadomości) jest surowo zabronione. Konsultant Oriflame ograniczy liczbę promocyjnych wiadomości e-mail wysyłanych do ostatecznych klientów, tak aby żaden odbiorca nie otrzymywał informacji handlowych drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204). Wiadomości te nie mogą być wysyłane w imieniu Oriflame i nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.

 1. XI. 10 Złotych Zasad      Dialogu w Mediach Społecznościowych.
 2. 1. Najpierw przeczytaj      – Śledź toczące się dyskusje. Rozważaj, kim są najbardziej wpływowi      uczestnicy? Obserwuj, jak dyskusja zmieniała się wraz z upływem czasu, i      czy w ogóle się zmieniała? Rozważ, czy po uzyskaniu zrozumienia dyskusji,      można wziąć w niej udział.
 3. 2. Bądź uczestnikiem –      Pamiętaj, aby zawsze współtworzyć wartość dyskusji. Przykładowo,      możesz zaoferować przydatne/szczegółowe informacje o produktach/usługach      Oriflame. Pamiętaj, by przekazywane informacje pojawiły się na odpowiednim      forum – w przeciwnym przypadku ich wartość będzie ograniczona, a w      najgorszym przypadku zostaną uznane za spam.
 4. 3. Reaguj – Jeżeli      śledzisz różne dyskusje, to będziesz w stanie zidentyfikować te, w których      pisze się o Oriflame. Po identyfikacji dyskusji masz możliwość      przedstawienia własnego zdania. Jeżeli śledzisz dyskusje z uwagą, i masz      coś pozytywnego do dodania, twój udział będzie mile widziany.
 5. 4. Bądź szczery – Pisz      prawdę. W Internecie twoja uczciwość, ale także nieuczciwość będą szybko      zauważone. Zawsze ujawniaj swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz fakt, że      jesteś niezależnym Konsultantem sprzedaży Oriflame. Nie ukrywaj tego      faktu. Nie stawiaj nierealnych, nieosiągalnych lub przesadzonych oczekiwań      odnośnie produktów Oriflame, szans, jakie stwarza Oriflame lub prowadzona      przez Ciebie działalność.
 6. 5. Bądź rozważny,      rzetelny i prawdziwy – Ujawnij swoją tożsamość – bądź sobą.
 7. 6. Szanuj innych – Pamiętaj,      że Oriflame to spółka o zasięgu globalnym, której pracownicy, konsultanci      handlowi i klienci reprezentują szeroki krąg różnych zwyczajów, wartości i      punktów widzenia. Bądź sobą, ale rób to z szacunkiem dla innych. Obejmuje      to nie tylko kwestie oczywiste (rasizm, seks, przemoc, oszczerstwa itp.),      ale także należyte uwzględnienie prywatności oraz tematów, które mogą być      niewłaściwe lub okazać się punktem zapalnym, np. polityka czy religia.
 8. 7. Nie ujawniaj      informacji zastrzeżonych lub poufnych – Oriflame nie ma nic przeciwko      rozmowom o współpracy z Oriflame i prowadzeniu dialogu z otoczeniem i      klientami. Niemniej przy publikacji informacji ogólnych, które są już      dostępne na stronach internetowych Oriflame, zawsze podawaj źródło (np.:      „źródło: www.oriflame.com 2012”). Zakazane jest publikowanie materiałów      objętych ochroną prawa autorskiego i informacji poufnych lub jeszcze nie      ujawnionych publicznie, np. o nowych produktach czy informacji o      kampaniach.
 9. 8. Unikaj konfliktów –      Jeżeli zauważysz nieprawdziwe informacje o Oriflame w kanałach mediów      społecznościowych, naturalnie możesz wyrazić sprzeciw. Jednak zawsze rób      to z zachowaniem pełnego szacunku dla innych, a także posiłkuj się      faktami.
 10. 9. Przyznaj się do      błędów i sprostuj je – Jeżeli popełnisz błąd, szczerze się do niego      przyznaj i szybko go sprostuj.

Nie zapominaj o swoich podstawowych obowiązkach – Musisz pamiętać, aby prowadzenie bloga, mikrobloga, aktywność w sieci społecznościowej itp. nie przeszkadzały ci w osiągnięciu twoich podstawowych celów oraz wypełnianiu zobowiązań wobec klientów.

Postanowienia niniejszego Regulaminu Działalności w Klubie Oriflame należy stosować i interpretować w sposób zapewniający ścisłą ich zgodność z warunkami współpracy i odpowiedzialności określonymi w oficjalnej literaturze Oriflame.

 
POWRÓT DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO ORIFLAME